FOLLOW US:
DOWNLOAD NOW:
GP-St-S SS-St-S PS-St-S
Termen En Voorwaarden

Eindgebruiker-licentieovereenkomst

Android en Smart TV Dienstverlening

De voorwaarden van deze Eindgebruiker-licentieovereenkomst (“Overeenkomst”) zijn van toepassing als u in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en Verenigd Koningkrijk woonachtig bent. Indien u in een ander land woont, kunt u de op u van toepassing zijnde algemene voorwaarden vinden door een van de hoofdtalen van dat land op uw Android-toestel te selecteren. Door op “Accepteren” te klikken bevestigt u dat u 16 jaar of ouder bent en dat u ermee instemt wettelijk door deze Overeenkomst te zijn gebonden. Lees de Overeenkomst aandachtig door. Indien u niet door deze Overeenkomst gebonden wilt zijn of niet 16 jaar of ouder bent, mag u de VidZone™ muziekvideo-streamingservice niet gebruiken. Deze Overeenkomst is een contract tussen u en VidZone™, een divisie van Rants Limited, en wordt beheerst door het recht van Engeland. Als tegenprestatie voor uw instemming met het naleven van de voorwaarde van deze Overeenkomst, verkrijgt u een niet-overdraagbare niet-exclusieve licentie om via uw Android-toestel met gebruik van de VidZone™ service (“de Service”) uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden streaming muziekvideo’s (“Inhoud”) te bekijken. Indien u de Service als onderdeel van een bedrijf, of in een bedrijfs- of commerciële omgeving anders dan voor uw persoonlijke consumptie gebruikt, bent u in overtreding van deze Overeenkomst. U kunt dan tevens aansprakelijk zijn voor het betalen van extra kosten aan incasserende verenigingen en/of eigenaars van auteursrechten. U kunt de Service activeren en gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst, maar VidZone™ behoudt zich het recht voor om de Service zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en VidZone™ kan bovendien te allen tijde de toegang tot de service voor onbepaalde tijd opschorten of beperken. De Service maakt gebruik van cookies. Het is momenteel niet mogelijk om cookies van de Service te blokkeren of deactiveren en het is belangrijk dat u begrijpt welke cookies we gebruiken en de reden waarom we ze gebruiken. Voor nadere informatie over de soorten cookies die worden gebruikt en hun doel verwijzen wij naar het onderdeel cookies van ons Privacybeleid. Indien u niet wenst dat deze cookies als onderdeel van de Service op uw toestel worden geplaatst verzoeken wij u de Service niet te gebruiken. Indien u de Service wel gebruikt, worden deze cookies op uw toestel geplaatst. U hoeft VidZone™ niets voor de Service te betalen. De Service maakt gebruik van uw internetverbinding (en als uw toestel een mobiel of handheld-toestel is kan dit gebruik van uw datategoed betekenen), waarvoor uw dienstverlener u kosten in rekening kan brengen, en waarvoor u verantwoordelijk en aansprakelijk bent. Indien u bij inschrijving voor de Service instemt met de Samsung Single Sign On service wordt uw Samsung-toestel automatisch met de Service verbonden telkens als u het pictogram van de Service op uw Samsung-toestel selecteert en hoeft u niet telkens een wachtwoord in te voeren.  Andere personen kunnen behoudens de voorwaarden van deze Overeenkomst op uw Android-toestel gebruik van de Service maken. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor dit gebruik alsof u de Service zelf zou hebben gebruikt. U hebt geen toestemming om de Service of enig deel daarvan, inclusief de Inhoud, te verhuren, leasen, sub-licentieren, uitlenen, vertalen, fuseren, aanpassen, wijzigen, modificeren of kopiëren. VidZone™ mag deze Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en om ongeacht welke reden beëindigen door een kennisgeving van beëindiging op uw Android-toestel te vertonen. Indien deze Overeenkomst wordt beëindigd, hebt u geen toestemming om de Service te gebruiken. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en om ongeacht welke reden beëindigen door een e-mail met uw online ID naar VidZone™ op contact@vidzone.tv te sturen. U kunt deze Overeenkomst eveneens beëindigen door de VidZone™ muziekvideo streaming serviceapplicatie van uw Android-toestel te verwijderen. U kunt dan niet opnieuw toegang tot de Service verkrijgen of deze gebruiken tenzij u de Overeenkomst accepteert.  Wij wijzen erop dat met het beëindigen van uw toestelaccount niet automatisch uw VidZone™ account wordt beëindigd.

Beleid omtrent eerlijk gebruik: VidZone™ behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Service tijdelijk op te schorten indien naar het inzicht van VidZone™ uw activiteit overmatig wordt geacht. Overmatige gebruikers kunnen gedurende een maand worden geschorst en vervolgens opnieuw worden toegelaten. Indien u binnen 3 maanden een nieuwe overtreding begaat, behoudt VidZone™ zich het recht voor om uw toegang tot de Service zonder aansprakelijkheid jegens u permanent te beëindigen. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Service, Inhoud en Reclame zijn het eigendom van VidZone™ of diens licentieverleners. U hebt geen rechten in or op de Service, Inhoud of Reclame anders dan het recht om elk daarvan in overeenstemming met deze Overeenkomst te gebruiken. U mag de Inhoud of Reclame of een deel daarvan niet kopiëren, behalve wanneer dit wettelijk is toegestaan, maar u mag met de Inhoud op Facebook linken (en de personen die die link volgen kunnen dan de Inhoud via de Service bekijken). Eventuele inhoud die op uw Android-toestel is opgeslagen is gecodeerd en beschermd met technische beschermingsmaatregelen en het omzeilen daarvan kan een strafrechtelijk feit zijn. Anders dan in deze Overeenkomst is vermeld, of voor zover een dergelijke aansprakelijkheid niet wettelijk kan worden uitgesloten, verstrekt VidZone™ geen waarborgen over de kwaliteit, functionaliteit, beschikbaarheid, volledigheid, nauwkeurigheid of prestatie van de Service, Reclame of Inhoud. VidZone™ garandeert niet dat de Service altijd beschikbaar of foutvrij zal zijn en VidZone™ is niet aansprakelijk indien, om enige reden, de Service, Reclame of Inhoud, op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is. VidZone™ zal zich redelijke commerciële inspanningen getroosten om Inhoud en Reclame te tonen die volgens VidZone™ geschikt voor de leeftijdsgroep zijn, en zich houden aan eventuele kennisgevingen met leeftijdsadvies. U bevestigt en accepteert echter dat van tijd tot tijd inhoud die u ongepast vindt (omdat het, bijvoorbeeld, beledigende of expliciete teksten bevat) onderdeel kan uitmaken van de Inhoud en/of Reclame en VidZone™ en de licentieverleners zijn in dit opzicht niet aansprakelijk jegens u. Indien u van mening bent dat ongepaste inhoud is getoond, kunt u VidZone™ hiervan via contact@vidzone.tv op de hoogte stellen en kan Vidzone™ naar eigen goeddunken zich redelijke commerciële inspanningen getroosten om uw melding te onderzoeken, maar is niet aansprakelijk jegens u voor enig verzuim of enige vertraging om dit te doen. VidZone™ sluit alle aansprakelijkheid voor verlies van klandizie, goodwill, winst, besparingen of schade of corruptie van data of onbevoegde toegang tot data en voor schade veroorzaakt aan uw software, toestellen of andere hardware als gevolg van het gebruik van of de toegang tot de Service, hetzij direct of indirect, en alle indirecte en gevolgschaden die zich uit hoofde van deze Overeenkomst of in verband met de Service voordoen uit. In het geval dat VidZone™ aansprakelijk jegens u is voor verzuim om Inhoud, Reclame of Service te leveren, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het opnieuw verstrekken van de relevante of vergelijkbare Inhoud, Reclame of Service. De totale gezamenlijke aansprakelijkheid van VidZone™ onder alle andere omstandigheden is beperkt tot £25 (of het equivalent in lokale valuta). Deze Overeenkomst beschrijft uw enige en exclusieve rechten in verband met de Service. Deze Overeenkomst en de bovenstaande beperkingen, uitsluitingen en afwijzingen van aansprakelijkheid zijn voor zover door het geldende recht is toegestaan van toepassing. Niets in deze Overeenkomst zal echter de aansprakelijkheid van VidZone™ uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid, het bedrog of de frauduleuze misleidende voorstelling of enige andere aansprakelijkheid die niet behoorlijk kan worden beperkt of uitgesloten uit hoofde van toepasselijk recht, en eventuele wettelijke rechten die u als consument heeft worden niet door deze Overeenkomst aangetast.

Privacy: We verwerken informatie over u in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door gebruik te maken van de Service stemt u in met deze verwerking en waarborgt u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn. Bovendien geeft u toestemming dat de volgende informatie over u gebruikt kan worden door VidZone™ en overgedragen kan worden aan geselecteerde advertentiepartners van VidZone™: uw leeftijd, geslacht, het land waarin u woont en een alias van uw online ID. De advertentiepartners van VidZone™ zullen deze informatie alleen gebruiken voor het verzorgen van doelgerichte advertenties die als onderdeel van de Service getoond worden (de “Advertenties”). U kunt het gebruik van deze informatie voor advertentiedoeleinden te allen tijde stopzetten door deze Overeenkomst zoals hierboven beschreven te beëindigen. Na beëindiging zal VidZone™ uw persoonlijke gegevens verwijderen en dit tevens van de advertentiepartners vereisen. Om VidZone™ in staat te stellen u de Service te verlenen, zal VidZone™ bepaalde informatie van de fabrikant van het toestel verkrijgen die u als onderdeel van uw registratie met het online toestel heeft verstrekt. Door gebruik te maken van de Service stemt u ermee in dat deze informatie en de informatie die VidZone™ van u verkrijgt onder deze Overeenkomst gebruikt kan worden om: • tijdens uw gebruik van de Service doelgerichte advertenties te verzorgen door middel van de geselecteerde advertentiepartners van VidZone™ • VidZone™ in staat te stellen de Service voor gebruikers te verbeteren • u in staat te stellen uw afspeellijsten en andere door gebruikers gegenereerde Inhoud te delen • te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen, waaronder het overdragen van informatie aan regelgevende instanties, de professionele adviseurs van VidZone™ en rechtshandhavende en andere overheidsinstanties. Bovendien zal de informatie over uw gebruik van de Service gedeeld kunnen worden met de fabrikant van het toestel en haar gelieerde bedrijven. De informatie die we van u verzameld hebben kan naar een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overgedragen en daar opgeslagen worden en kan verwerkt worden door personen die buiten de EER opereren en voor ons of een van onze gelieerde bedrijven of advertentiepartners werken. Indien een van de persoonlijk gegevens die VidZone™ van u heeft onjuist is, dient u een e-mail te sturen aan privacy@vidzone.tv. De Service wordt verzorgd door Rants Limited, een bedrijf gevestigd in Engeland en Wales met registratienummer 04309174. Rants Limited verzorgt de services die onder deze Overeenkomst vallen onder de naam “VidZone™”. Het adres van VidZone™ is 82 Glentham Road, Londen, SW13 9JJ en het BTW nummer is 795589646. U kunt contact opnemen met VidZone™ via e-mail: contact@vidzone.tv of per telefoon: +44 (0)20 3490 9400. Deze voorwaarden kunt u te allen tijde raadplegen op: www.vidzone.com/terms-and-conditions. U kunt op het bovenstaande e-mailadres contact opnemen met VidZone™ om aan te geven dat u geen e-mailmarketing wilt ontvangen. VidZone™ houdt zich aan de Wet Gegevensbescherming van 1998 en VidZone™’s bekendmaking kunt u vinden door te zoeken op www.ico.gov.uk. VidZone™ kan de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen door u hiervan op de hoogte te brengen wanneer u de volgende keer inlogt bij de Service. U zult dan de gelegenheid krijgen om de nieuwe voorwaarden te bekijken voordat u de Service gebruikt. Indien u besluit de nieuwe voorwaarden niet te aanvaarden zal deze Overeenkomst beëindigd worden en zult u geen gebruik van de Service meer kunnen maken.

Privacybeleid

Rants Limited (handelend als VidZone™) is verplicht uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit beleid zet de informatie die we van u verzamelen uiteen en hoe we deze gebruiken. Gelieve dit beleidsdocument zorgvuldig door te lezen. Door gebruik te maken van de door ons verzorgde services (de “Services”) stemt u in met de voorwaarden van dit Beleid. Indien u niet instemt met dit Beleid dient u geen gebruik te maken van onze Services.

Rants Limited is een bedrijf gevestigd in Engeland en Wales met registratienummer 04309174 en statutaire zetel op 82 Glentham Road, Londen, SW13 9JJ, Groot Brittannië. Voor de doeleinden van de Wet Gegevensbescherming van 1998 (de “Wet”) is Rants Limited de houder van de persoonsgegevens.

Informatie Die We Kunnen Verzamelen

We kunnen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

•           Informatie die u verstrekt heeft tijdens uw registratie voor en/of het gebruik van de Services, waaronder uw e-mailadres en andere contactgegevens.

•           Een dossier met correspondentie tussen u en ons.

•           Transactiegegevens uitgevoerd tijdens uw gebruik van de Services.

•           Gegevens over uw gebruik van de Services, de middelen waartoe u toegang heeft en de getoonde Advertenties.

IP-ADRESSEN

Wanneer u de Services gebruikt kunnen we informatie over uw apparatuur verzamelen. Dit zijn statistische gegevens over de acties en patronen van het browsen door de gebruikers, welke geen personen kunnen identificeren. We gebruiken deze informatie voor systeemadministratie en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders door te geven.

Cookies

Een cookie is een klein bestand bestaande uit letters en cijfers dat wij in het permanente geheugen van uw toestel opslaan.

De Service gebruikt cookies om u van andere gebruikers te onderscheiden. Dit helpt ons om u een goede ervaring te geven als u de Services gebruikt en maakt het ons mogelijk de Service te verbeteren. De onderstaande tabel legt uit welke cookies we gebruiken en waarom:

Cookie Name Doel
Creatief pakket p Slaat een groeperende referentie op voor het samenbrengen van vergelijkbare campagnereclame zodat we, als we een advertentie van Pepsi op een deel van de Service tonen, dit in andere delen van het scherm wordt weergegeven.
Creatief pakket maximum dagelijks bekeken aantal q Stelt het maximum in van het aantal keren dat een pakket reclame dagelijks door een gebruiker wordt bekeken
Maximum dagelijks bekeken aantal d Stelt het maximum in van het aantal keren dat een bepaalde reclame dagelijks door een gebruiker wordt bekeken
Beperking vervalminuten c Stelt het aantal minuten in voordat een bepaalde reclame opnieuw aan een gebruiker mag worden getoond
Eerste pre-invoer pre Slaat een markering op om het eerste verzoek om een reclame van reclamepartners te traceren
Lege reclameaanbieder ear Slaat een markering op om een lege reclame van een reclamepartner te retourneren

Vanwege de manier waarop de Service werkt, is het niet mogelijk om cookies te blokkeren of deactiveren. Indien u niet instemt met het gebruik van cookies voor de onderstaande doeleinden, dient u de Service niet te gebruiken. Indien u de Service wel gebruikt, worden cookies op uw toestel geplaatst.

WAAR WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OPSLAAN

De informatie die we van u verzamelen kan naar een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) overgedragen en daar opgeslagen worden, en kan verwerkt worden door personeel dat buiten de EER opereert en voor ons of een van onze leveranciers werkt. Dergelijk personeel kan betrokken zijn bij, onder andere, het verwerken van uw bestelling of betalingsgegevens en het verstrekken van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke informatie te verzenden stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle redelijk vereiste stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en volgens dit Beleid behandeld wordt.

Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt op onze beveiligde servers opgeslagen. Betalingstransacties zullen met gebruik van SSL-technologie gecodeerd worden. Wanneer we u een wachtwoord gegeven hebben (of u een wachtwoord gekozen heeft) dat u toegang verleent tot bepaalde onderdelen van de Service, bent u er verantwoordelijk voor om dit wachtwoord geheim te houden. We vragen u om dit wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet geheel veilig. Hoewel we onze best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw aan de Services verzonden informatie niet garanderen; een dergelijke transmissie gebeurt op eigen risico. Wanneer we uw informatie ontvangen hebben, zullen we ons aan strikte procedures en beveiligingsmaatregelen houden om onbevoegde toegang te voorkomen.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

We gebruiken de over u opgeslagen informatie op de volgende wijzen:

•Om ervoor te zorgen dat de Services op de voor u en uw apparaat meest effectieve wijze worden getoond.

•Om informatie, producten of services aan u te verstrekken die u aan ons verzocht heeft of waarvan we denken dat u hierin interesse zal hebben, wanneer u ons toestemming heeft gegeven om voor dergelijke doeleinden contact met u op te nemen.

•Om aan verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons gesloten zijn.

•Om u in staat te stellen deel te nemen in interactieve kenmerken van onze Services, wanneer u dit wilt.

•Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze Services

We kunnen uw informatie ook gebruiken, of geselecteerde derden toestemming geven uw informatie te gebruiken, om u informatie te verstrekken over goederen en diensten die u interessant kunt vinden en wij of zij kunnen met u hierover per e-mail contact opnemen met gebruik van de gegevens die u aan ons verstrekt heeft.

We verstrekken tevens bepaalde informatie aan onze zorgvuldig geselecteerde advertentiepartners om hen in staat te stellen relevante en interessante Advertenties via de Services te verstrekken. De informatie die we aan deze advertentiepartners verstrekken kan u niet als een bepaalde persoon identificeren maar kan bestaan uit uw leeftijd, geslacht, het land vanwaar u toegang tot de Service verkrijgt en een alias van de ID waarmee u toegang tot de Services verkrijgt. Onze geselecteerde adverteerders mogen deze informatie alleen gebruiken om door middel van de Service gerichte advertenties aan u te verstrekken maar als u op een van deze advertenties klikt, kunt u doorgestuurd worden naar een website van een derde en zullen het privacybeleid en de voorwaarden van deze derde van toepassing zijn. We hebben geen controle over het privacybeleid en de voorwaarden van derden en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop zij de informatie, die u aan hen verstrekt, gebruiken. We kunnen tevens geaggregeerde informatie gebruiken, waarmee geen personen geïdentificeerd kunnen worden, om adverteerders te helpen een bepaald soort publiek te bereiken (bijvoorbeeld, mannen in de leeftijd van 25-25 in Londen). We kunnen gebruik maken van de persoonlijke informatie die we van u verzameld hebben om ons in staat te stellen te voldoen aan de wensen van onze advertentiepartners door hun advertentie aan deze doelgroep te tonen.

Om de Services aan u te kunnen leveren zullen we tevens bepaalde informatie van de fabrikant van het toestel opvragen, welke u verstrekt heeft tijdens uw registratie, en kunnen we informatie die u aan ons verstrekt heeft met de fabrikant van het toestel delen.

Als u niet wilt dat wij uw informatie op deze manier gebruiken of dat we uw gegevens aan derden overdragen dient u ons een e-mail te sturen naar privacy@vidzone.tv. Dit kan echter wel betekenen dat we niet in staat zullen zijn de Services aan u te leveren.

OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan alle leden van onze groep. Dit zijn onze dochterondernemingen, en onze topholding en dochterondernemingen, zoals uiteengezet in deel 1159 van de Britse Ondernemingswet 2006.

We kunnen uw persoonlijke informatie aan derden openbaar maken:

•Wanneer we een bedrijf of activa kopen of verkopen. In dat geval kunnen we uw persoonlijke gegevens aan de potentiele verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa openbaar maken.

•Indien ons bedrijf, of goeddeels al onze activa, worden aangekocht door een derde. In dit geval zullen de persoonlijke gegevens die wij van onze klanten hebben een van de overgedragen activa vormen.

•Indien we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of the delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze gebruiksvoorwaarden voor de Services en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen, of om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van ons, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties om fraude te bestrijden en kredietrisico’s te verminderen.

UW RECHTEN

U bent gerechtigd ons te verzoeken uw persoonlijke informatie niet voor marketingdoeleinden te verwerken. We zullen u gewoonlijk op de hoogte brengen wanneer we van plan zijn uw informatie voor dergelijke doeleinden te gebruiken of wanneer we van plan zijn uw informatie met derden te delen voor dergelijke doeleinden. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door naar het bovenstaande adres te schrijven of ons te e-mailen op privacy@vidzone.tv.

Als u een link van de Services naar een website van derden volgt, dient u zich bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat we voor een dergelijk beleid geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. Gelieve een dergelijk beleid te controleren voordat u persoonlijke informatie naar deze websites verzend.

TOEGANG TOT INFORMATIE

U bent gerechtigd toegang te verkrijgen tot de informatie die we van u hebben. Uw toegangsrecht kan uitgeoefend worden volgens de Wet Persoonsgegevens. Als u een verzoek tot toegang van uw gegevens indient kunnen we daarvoor £10 in rekening brengen om onze kosten te dekken voor het leveren van de informatie die we van u hebben.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Wijzigingen die door ons in de toekomst in dit Beleid worden aangebracht zullen op deze pagina vermeld staan en we kunnen u hiervan per e-mail op de hoogte brengen.

CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Beleid kunt u naar het bovenstaande adres sturen of per e-mail naar privacy@vidzone.tv.